เกียรติภูมิของโรงเรียน
ผลการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนนักเรียนที่เรียนดีระดับเขต
ด.ญ.ญาดาวดี เบญจสมิทธิพร สอบได้ที่ 6
ด.ญ.ศศิกานต์ ไชกัญญา สอบได้ที่ 7
ด.ญ.ภันทิลา พรศรีเจริญกุล สอบได้ที่ 9
ผลการสอบแข่งขันความสามารด้านคณิตศาสตร์ระดับเขต
ด.ญ.อมลรดา เจริญโชคปัญญา สอบได้ที่ 2 คณิตคิดเร็ว ช่วงชั้นที่ 1
ด.ญ.สุชลา ทับสุวรรณ สอบได้ที่ 1 คณิตคิดเร็ว ช่วงชั้นที่ 2
ด.ญ.อมลรดา เจริญโชคปัญญา สอบได้ที่ 1 คณิตคำนวณ ช่วงชั้นที่ 1
ด.ช.วราราช พรมรังกา สอบได้ที่ 1 คณิตคำนวณ ช่วงชั้นที่ 2
ด.ช.ธีรยุทธ นุชผดุง ป.3/5 ได้รับรางวัลที่ 3
ในการแข่งขันโครงการส่งเสริมการอ่าน-การเขียนภาษาไทย
ผลงานการแข่งขันระดับกทม.
ด.ช,บุญฤทธิ์ บุญมาเรือง ด.ช.อนุสรณ์ ปล้องลา ด.ญ.ทัศน์รัตน์ นาคสมบูรณ์
ได้รับรางวัลที่ 2 การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม
 
 
โรงเรียนวัดไทร(ถาวรพรหมานุกูล)
เลขที่ 12 ม.2 ถนนเอกชัย 23 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
E-mail : watsaischool@hotmail.com
Webmaster : singhsompan_t2520@yahoo.com